Senior Jurist – Ruimte en Duurzaamheid – Amsterdam

Organization

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Function

Functieomschrijving

Jurist omgevingsrecht, juridische advisering en opstellen juridische producten in het omgevingsrecht voor verschillende projecten.

Werkzaamheden

 • is verantwoordelijk voor de procedure en het planproces van juridische producten, zoals bestemmingsplannen en MER;
 • redigeert planregels en toelichtingen en verzorgt het overleg en beantwoording ex artikel 3.1.1 Bro;
 • stelt adviezen voor de bestuurscommissies en stelt college- en raadsvoordrachten en raadsbesluiten op voor bestemmingsplannen en besluiten van vaststelling hogere waarden op grond van de Wgh;
 • is verantwoordelijk voor het opstellen van bestemmingsplannen en de planprocedures en functioneert als projectleider, ook voor milieueffectrapportages;
 • adviseert over bouwinitiatieven en ruimtelijke onderbouwingen en stelt ruimtelijke onderbouwingen op;
 • adviseert collega’s, projectorganisatie en bestuur zowel mondeling als schriftelijk over: de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten;
 • volgt de landelijke ontwikkeling op het gebied van omgevingsrecht, waardoor de jurist ook actuele kennis heeft van de komende Omgevingswet die in 2021 in werking zal treden, en aanverwante wetgeving alsmede relevante jurisprudentie;
 • werkt projectmatig, stelt daarbij offertes en planningen op en is belast met bewaking daarvan alsmede die van de ingezette capaciteit en beschikbare budgetten;
 • werkt aan relatiebeheer met verschillende afdelingen binnen de gemeente (projecten, gebieden, vergunningen);
 • verantwoordelijk voor complexe juridische projecten en processen met een hoog afbreukrisico voor met name het gemeentebestuur;
 • oplossingen bieden voor juridische aspecten van complexe ruimtelijke vraagstukken die veelal organisatie overstijgend zijn, waaronder het opstellen van stedelijke, juridische kaders;
 • een actieve rol in het uitdragen van kennis op het juridisch vlak, waaronder jurisprudentie.

Requirements

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 • De aangeboden kandidaat is bij voorkeur in het bezit van een WO diploma Rechten.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis opgedaan van de Wro,Wabo en Awb en kennis van gemeentelijke verordeningen.
 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als juridisch adviseur binnen gebiedsontwikkelingen/ontwikkellocaties en actualisaties in stedelijke gebieden inclusief advisering aan het bestuur.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, waaronder in ieder geval genoemd moeten worden: Wro, Wabo, Wm, Chw, Wgh.
 • De aangeboden kandidaat heeft werkervaring op gelijkwaardige projecten waar het gaat om juridische, technische en bestuurlijke complexiteit , en de soms tegengestelde belangen binnen het speelveld (omwonenden, ontwikkelaars, bedrijven).
 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met ruimtelijk-juridische opgaven in grootschalige gebiedsontwikkelingen.
 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring in samenwerken met andere disciplines (projectleiders, stedenbouwkundigen, geluidsdeskundigen, verkeersdeskundigen e.a.).

Information

Peter Bloemsma 023-5583723

Application

Nadine van Haaster 023-5583723