Project Manager – Den Haag

Function

Taken van de Projectmanager


Algemeen Projectmanagement

· Verantwoordelijk voor Planning, voortgang, milestones, rapportages, risicocontroles binnen het project.

· Vaststellen Doelstellingen en positioneren bij deelprojectleiders.

· Procedures opzetten en beheren mbt kwaliteitsmanagement en het uitvoeren van kwaliteitscontroles.

· Leidt het project binnen de vastgestelde tijd, het vastgestelde budget en het vastgestelde kwaliteitskader tot tevredenheid van de klant en zorgt voor zakelijk succes en naleving van US GAAP.

· Betrekt de het operationeel management van de klant bij besluitvormingsprocessen en zorgt voor regelmatige informatie over de voortgang van het project.

· Ontwerpt adequate strategieën voor risicobeperking (eliminatie, reductie); Identificeert en minimaliseert Non-Conformance Costs (NCC’s).


Accountmanagement

· Regelt afnamekeuringen door de klant en de uiteindelijke oplevering van het project aan de contractpartner(s)

· Zorgt voor doelgerichte en volledige communicatie binnen de (deel-)projectteams en/of consortium en met stakeholders.

· Is de zelfstandige vertegenwoordiger van het consortium bij de klant en is gesprekspartner van en adviseert het operationeel management van de klant.

· Identificeert en creëert zakelijke kansen in de hele operationele omgeving van de klant.

· Verantwoordelijk voor het voeren van offerteonderhandelingen en positionering bij de klant.

· Onderhandelt met stakeholders over change-requests en verwerkt deze in contracten.

· Selecteert onderaannemers/partners volgens de vastgestelde criteria. Controleert de prestaties van de onderaannemers/partners uiterst zorgvuldig, zorgt voor tijdige escalatie (in het geval van kwalitatieve tekortkomingen en samenwerkingsproblemen) en neemt tijdig adequate maatregelen indien er sprake is van discrepanties.

· Betrekt Inkoop vroegtijdig en handelt overeenkomstig de relevante inkoopregels.


Financieel en Juridisch

· Optimaliseert de winstgevendheid van het project. Is verantwoordelijk voor de winst en het verlies van het project en komt dit overeen in een projectleider-overeenkomst.

· Voert regelmatig kostencontroles uit;

· Levert namens Realisatie inhoudelijke input voor een offerte. Kan als bidmanager de zakelijke eindverantwoording van een B-offertetraject hebben.

· Beoordeelt de offertecalculatie met betrekking tot het financieel rendement.

· Zorgt ervoor dat de resultaten van de risicobeoordeling worden meegewogen in contracten en de kostencalculatie.

· Voert (samen met Inkoop en Verkoop) onderhandelingen over het indienen/afwijzen c.q. beperken van claims.

· Gedeeltelijk verantwoordelijk voor het opstellen van juridisch verdedigbare claims.

· Betrekt het projectteam bij het identificeren van claims; Beoordeelt contracten met betrekking tot claimrelevante aspecten, zorgt voor beoordeling door een juris.; Brengt de strategie om claims in te dienen/te beperken uiterst zorgvuldig in de praktijk.


Diversen

· Coacht en controleert het team/individuele deelprojecteiders/partners.

· Zorgt voor input in het kader van personeelsgesprekken.

· Het toezicht houden op de naleving van de bepalingen van de arbeidsomstandighedenwetten, milieueisen, de brandveiligh idsvoorschriften van zowel onze klant. als van de opdrachtgever.

· Het volgen van de richtlijnen, procedures en werkinstructies zoals opgenomen in de intentieverklaring en beleidsplan Arbo en Milieu.

· De verplichting tot rapporteren of verhelpen, respectievelijk beperken van onveilige situaties of schadelijke invloeden op het werkmilieu.

· Controle op juiste naleving van genoemde regels en procedures vindt op regelmatige plaats d.m.v. audits, assessments bij relevante mijlpalen en qualility gates.


Requirements

  • HBO niveau
  • ervaring in het managen van grote klantenprojecten
  • leidinggevende ervaring aan projectteams
  • ervaring met interne en internationale voorschriften (ZRG, AWV, INCOTERMS), basisprincipes van Supply Chain Management, Asset Management, Global Procurement Policy: regels, structuren en processen
  • Heeft kennis van verbintenissenrecht; Consortiumovereenkomsten, exploitatiemodellen, leasing; internationaal verbintenissenrecht.
  • Eisen conform US GAAP, SOA, etc.

Information

Milja Prince +31 (0)23-5583723

Application

Johan Kerkhoff +31 (0)23-5583713