Interim teammanager Vastgoed – Hoofddorp

Organization

Haarlemmermeer is een ambitieuze groeigemeente van meer dan 150.000 inwoners in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de thuisbasis van Schiphol. Er vinden grootschalige ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van woningbouw als bedrijvigheid. Dit brengt grote dynamiek met zich mee.

Cluster Grond- en Vastgoedzaken

Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het cluster zijn voor de taakvelden grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht. Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s vastgelegd en daarmee geborgd. Advisering aan ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.

Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Function

Het team Vastgoed van de gemeente Haarlemmermeer is onderdeel van het cluster Grond- en Vastgoedzaken en is verantwoordelijk voor de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille. Team Vastgoed houdt zich bezig met het verwerven, beheren, exploiteren van gebouwen en gronden en het verkopen van gebouwen. Het team bestaat uit 19 fte verdeeld over de volgende vakgebieden: portefeuillemanagement, assetmanagement, accountmanagement, juridisch, technisch en (financieel) administratief beheer. Op dit moment zit het team in een transitiefase, waarbij een doorontwikkeling van het team in gang is gezet van traditioneel vastgoedbeheer naar professioneel vastgoedmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Het portefeuilleplan van het team Vastgoed geeft richting aan het portefeuille-, asset-en accountmanagement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Tevens is op basis van het portefeuilleplan de gemeentelijke vastgoedportefeuille onderverdeeld in een kern-portefeuille en niet-kernportefeuille.

Interim opdracht teammanager Vastgoed:

 • Management
 • Dagelijkse aansturing van het team Vastgoed (19 fte);
 • Zorgdragen voor overzicht en prioritering en daarmee het maken van keuze is de hoeveelheid opgaven;
 • Samen met de clustermanager en portefeuillemanager als gesprekspartner fungeren voor directie, portefeuillehouder vastgoed en het bestuur als geheel;
 • Adviseren en ondersteunen op bestuurlijk en politiek gevoelige dossiers en thema’s die betrekkeing hebben op het werkveld vastgoed;
 • Laten ontwikkelen en opstellen van integraal vastgoedbeleid;
 • Sturen op afhandeling van overige bestuurlijke afspraken.
 • Veranderopgave

Het evalueren van de gekozen organisatie-inrichting van team Vastgoed met onder andere aandacht voor:

 • de positionering en omschrijving van de rollen van portefeuillemanager Vastgoed en beleidsadviseur Vastgoed;
 • capaciteitsvraag vastgoedeconoom;
 • pensionering twee (van de vier) technisch beheerders medio 2022;

Heroverwegen rolverdeling en plaatsing van specifieke functiegroepen en het doen van een uitgewerkt voorstel welke aanpassingen nodig zijn;

 • Implementeren van voorgenoemd voorstel.
 • Borgen
 • Aanscherpen primaire werkprocessen om het databeheer op orde te brengen en te houden;
 • Het doorlopen van een cultuurtraject gericht op het leveren van bijdragen, waardedialogen en eigenaarschap;
 • Het aantrekken van kandidaten voor de vacante vacatures inclusief die van teammanager;
 • Beschikbaar zijn voor ondersteuning/coaching/begeleiding van de nieuwe teammanager voor verdere implementatie.

Requirements

 • die bekwaam en enthousiast is om voornoemde interim opdracht te vervullen en die beschikbaar is op de gewenste startdatum (1 april 2021);
 • academisch werk en denkniveau;
 • kennis van en ervaring met strategisch vastgoedmanagement binnen een gemeente;
 • kennis van en ervaring met adviseren van directie en bestuur;
 • in staat is om een veranderproces aan te sturen en dit ook echt door te zetten;
 • die een uitdagende leeromgeving creëert en de ontwikkeling van medewerkers stimuleert;
 • die ervaringmet weerstand heeft en dit weet om te zetten in positieve energie.
 • De contracturen liggen tussen de 32 en 36 per week.

Information

Benjamin Croonen 06-41749192

Application

Benjamin Croonen 06-41749192